+30 211 1990266 | +30 27410 21057 |  info@dike.gr  
  Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020 07:22

  Κοστολόγος, Κοστολόγηση

  Γράφτηκε από τον
  Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
  (0 ψήφοι)

  Βασικές επιδιώξεις της κοστολόγησης είναι ο υπολογισμός του ύψους κάθε δαπάνης κατ’ είδος, του κόστους κατά λειτουργία κάθε τμήματος της επιχείρησης (κέντρα κόστους) και του κόστους ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος (φορείς κόστους).

  Για την κοστολογική ανάλυση απαιτείται η σύνταξη και οργάνωση ενός άρτιου κοστολογικού σχεδίου μέσω της μελέτης των εξής:

  • Διάρθρωση της επιχείρησης
  • Παραγωγική διαδικασία
  • Προδιαγραφές των παραγόμενων προϊόντων.

  Οι βασικοί άξονες επάνω στους οποίους κινείται η διαδικασία της κοστολόγησης είναι:

  • Η παρακολούθηση των διαφόρων σταδίων της παραγωγής και της διάθεσης των προϊόντων
  • Ο καταλογισμός των άμεσων εξόδων κατά τμήμα και προϊόν
  • Επιμερισμός και καταλογισμός των έμμεσων εξόδων κατά θέση και προϊόν
  • Υπολογισμός του κόστους των πρώτων υλών
  • Υπολογισμός του κόστους των ελαττωματικών προίόντων.

  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

  Η εκπόνηση μελέτης Κοστολόγησης αποτελεί τον αναλυτικό υπολογισμό του κόστους κάθε παραγόμενου προϊόντος και των διαφόρων τμημάτων ή λειτουργιών της επιχείρησης (κέντρα κόστους).

  Απώτερος σκοπός είναι η παροχή χρήσιμων πληροφοριών στη Διοίκηση για να μπορέσει να εκτελέσει αποτελεσματικά το έργο της, μέσω:

  • Άσκησης της πολιτικής τιμών
  • Άσκησης ελέγχου στην παραγωγική διαδικασία
  • Διορθωτικών παρεμβάσεων στην παραγωγή και στα κέντρα λειτουργίας,

  έτσι ώστε να επιτευχθεί ευνοϊκότερο κόστος παραγωγής και βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη.

   

  Η αντίληψή μας για την Κοστολόγηση

   

  Κάθε σύστημα εργασίας μπορεί να παράξει στο χαμηλότερο δυνατό κόστος, αν καταφέρει να εκμεταλλευτεί το δυναμικό του στο 100 %.

  Μέσα από τις κοστολογικές διεργασίες που εκτελούμε, καταγράφουμε το βαθμό εκμετάλλευσης του διαθέσιμου δυναμικού του συστήματος εργασίας που έχει εγκατασταθεί, στο σύνολό του, αλλά και σε κάθε κέντρο Κόστους χωριστά.

  Η πληροφορία αυτή οδηγεί στην ορθολογική οργάνωση της παραγωγής καθώς και στην ανάπτυξη στρατηγικών επιλογών για το τμήμα πωλήσεων.

  Αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών είναι η μείωση του Τελικού κόστους των παραγόμενων κωδικών, στο χαμηλότερο δυνατό σημείο που επιτρέπει το υπάρχον σύστημα εργασίας αλλά και το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται.

  Υποστηρίζουμε ότι η κοστολόγηση δεν μπορεί να είναι μόνο απολογιστική πράξη.

  Η απολογιστική πράξη βρίσκει πόσο κόστισε, δεν ενημερώνει για το πόσο έπρεπε να κοστίσει.

  Υποστηρίζουμε επίσης ότι η κοστολόγηση είναι κυρίως διαμορφωτική πράξη, άρα πρέπει να λειτουργήσει προϋπολογιστικά.

  Ο απολογισμός που θα γίνει στο τέλος της όποιας κοστολογικής περιόδου, θα ελέγξει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και θα έχει επίσης ως εξερχόμενο, διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες για την επόμενη κοστολογική περίοδο.

  Η υπηρεσίες χωρίζονται σε:

   

   

  • Κοστολόγος Υπηρεσιών
  • Κοστολόγος Μεταποίησης

   

  Ï/Ç Êïóôïëüãïò Ý÷åé ùò áíôéêåßìåíï ôïí õðïëïãéóìü ôïõ ðñáãìáôéêïý êüóôïõò êÜèå äñáóôçñéüôçôáò ðïõ ãßíåôáé óå ìéá åðé÷åßñçóç. Ìå âÜóç ôïõò õðïëïãéóìïýò áõôïýò, ç åðé÷åßñçóç ìðïñåß íá ãíùñßæåé åê ôùí ðñïôÝñùí ôï êÝñäïò ðïõ ôïõ áðïöÝñåé êÜèå äñáóôçñéüôçôá êáé íá êáèïñßæåé ôéò ôéìÝò óôéò ïðïßåò èá ðñïóöÝñåé ôá ðñïúüíôá Þ ôéò õðçñåóßåò ôïõ.

  Ôá áðïôåëÝóìáôá ôïõ Ýñãïõ ôïõ Êïóôïëüãïõ åßíáé áðáñáßôçôá ãéá ôçí ïñèÞ áîéïðïßçóç ôùí ðüñùí ôçò åðé÷åßñçóçò, ôçí áîéïëüãçóç êáé ôïí Ýëåã÷ï ôçò ïéêïíïìéêÞò ðïñåßáò ôçò êáé ôï ó÷åäéáóìü ìåëëïíôéêþí äñÜóåùí. Ãéá íá åðéôõã÷Üíåôáé áõôü, ï Êïóôïëüãïò öñïíôßæåé ãéá ôçí Ýãêáéñç ðñïåôïé- ìáóßá êáé ôç äéÜèåóç ó÷åôéêþí áíáöïñþí óôá Üëëá óôåëÝ÷ç. ÐáñÜëëçëá, ðñÝðåé íá âñßóêåôáé óå åðáöÞ ìå ôïõò õðåýèõíïõò ôùí Üëëùí ôìçìÜôùí ôçò åðé÷åßñçóçò, þóôå íá äéáðéóôþíåé üôé áõôïß åíåñãïýí ëáìâÜíïíôáò õðüøç ôïõò  ðñïûðïëïãéóìïýò.

  Ï Êïóôïëüãïò óõíåñãÜæåôáé óôåíÜ ìå ôï ËïãéóôÞ, ï ïðïßïò áó÷ïëåßôáé ìå ôçí êáôáãñáöÞ êáé ôçí åðåîåñãáóßá ôùí ïéêïíïìéêþí óôïé÷åßùí ìéáò åðé÷åßñçóçò êáèþò êáé ôç äéåêðåñáßùóç ôùí óõíáëëáãþí ôçò, êáé ìå ôïí Ïéêï- íïìéêü ÁíáëõôÞ, ï ïðïßïò åðåîåñãÜæåôáé ôá óôïé÷åßá ôçò ïéêïíïìéêÞò áãïñÜò êáé íá ðáñïõóéÜæåé ôá áðïôåëÝóìáôá. Åðßóçò, Ý÷åé ôáêôéêÞ åðéêïé- íùíßá ìå ôï ôìÞìá Ðñïìçèåéþí êáé åíçìåñþíåôáé ãéá ôéò ôéìÝò áãïñÜò ôùí áãáèþí áðü ôïõò ðñïìçèåõôÝò.

  ÌåñéêÝò öïñÝò óõììåôÝ÷åé óôéò äéáðñáãìáôåýóåéò ðïõ áöïñïýí óçìáíôéêÜ ãéá ôïí ïñãáíéóìü Ýñãá, äÜíåéá êáé åðåíäýóåéò, êáé åßíáé õðåýèõíïò ãéá ôçí ðáñáêïëïýèçóÞ ôïõò ìÝ÷ñé êáé ôïí ôåëéêü ðñïóäéïñéóìü ôïõ êüóôïõò ôïõò.

  Ï Êïóôïëüãïò ìåëåôÜ ôéò áðïêëßóåéò ìåôáîý ðñáãìáôéêïý êáé ðñïûðïëïãéóèÝíôïò êüóôïõò. ÂÜóåé ôùí áðïôåëåóìÜôùí ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôéò ìåëÝôåò áõôÝò, óõíôÜóóåé ôéò êáôáóôÜóåéò êåñäþí-æçìéþí, ôéò êáôáóôÜóåéò ñåõóôüôçôáò êáé ôïí åôÞóéï áðïëïãéóìü ôçò åðé÷åßñçóçò. 

   

  Διαβάστηκε 489 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2020 09:59
  Dimitris Kollias

  Διαχειριστής της εταιρίας ΔίΚΕ, επίσημος συντακτης.

  https://dike.gr
  Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Σχεδίαση Προϊόντων Σχεδίαση Μονάδων Παραγωγής »
  Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια

  Σχετικά

                  

  Η ΔίΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

          

  Newsletter (εγγραφή)

  Input your email to subcribe my website!
  Please check your API key or chose list to subcribe from admin manager!

  Newsletter (εγγραφή)

  Please enable the javascript to submit this form

  Επαφές

  Αθήνα, Αράχθου Ίλιον    
  :-+30-2111-990-266
  Κόρινθος, Αδειμάντου 57Β 
  :-+30-2741-021-057  
  :-+30-2741-888-049 
  Πάτρα, Αγία Τριάδα 
  : +30 2611 180 072
  Βουλγαρία, str. Vasil Mechkuevski 22
  -+359-24-93-1371
   Κύπρος, Κάστορος 1 Λευκωσία
   +357 99 40 1102 

  Main Menu GR

  Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
  More information Ok